کتاب نمایشگاه

مشخصات شرکت کنندگان در نمایشگاه براساس فرم های تکمیل شده توسط ایشان در کتاب ویژه نمایشگاه درج می گردد. این امر در خصوص تمامی شرکت کنندگان عمومیت داشته و در پایان نمایشگاه مجموعه ای پربار از واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه گردآوری می شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سفارتخانه های خارجی در تهران ارسال می گردد، ضمن آنکه در هر دوره نمایشگاه تعدادی زیادی از کتاب ها نیز توسط ناشر به متقاضیان و بازدیدکنندگان نمایشگاه عرضه می گردد. همچنین شرکت کنندگان در نمایشگاه درصورت تمایل به درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه نیز می توانند ضمن تماس با ناشر کتاب، نسبت به سفارش آگهی خود براساس تعرفه هایی که ناشر در اختیار ایشان قرار می دهد اقدام نمایند. مشخصات ناشر کتاب نمایشگاه صنایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین به زودی از طریق همین تارنما اعلام میگردد.

* مزایده واگذاری حق امتیاز کتاب نمایشگاه در حال برگزاری می باشد جهت شرکت در این مزایده فرم ذیل را دریافت نموده و پس از تکمیل به دفتر نمایشگاه ارسال فرمایید.

مهلت شرکت در مزایده : 04/08/1396