حامیان رسانه ای

این نمایشگاه با رسانه های مختلف بین المللی در راستای پوشش خبری این رویداد همکاری دارد که بیش از ده هزار متخصص در حوزه برق، الکترونیک و انرژی های نوین را پوشش می دهند و همچنین در ایران نیز با گروه رسانه های تخصصی در این زمینه همکاری دارد.