فرم های ضروری

1. فرم ثبت نام

2. فرم تعهدنامه غرفه داران - حراست

3. فرم تعهد نامه ارزی ریالی - ویژه غرفه های نمایندگی خارجی

4. فرم تعهد نامه ریالی - ویژه غرفه های بخش داخلی

5. فرم تعهدنامه و تأیید طرح غرفه خود ساز

6. فرم درخواست درج رایگان نام و مشخصات در کتاب نمایشگاه

7. فرم درخواست ملاقات با هیأت های تجاری

8. فرم اعلام نام سر درب غرفه

9. فرم درخواست کارت شناسایی

10. فرم درخواست انشعاب برق